Thomas Ackler

Thomas Ackler är född i Helsingborg 1960 och hans konstnärliga karriär har framför allt utvecklats på västkusten med utställningar i t.ex. Landskorna, Falkenberg, Helsingborg men även t.ex. i Odense i Danmark. Han har deltagit i ett stort antal jurybedömda utställningar i bl.a. Liljevalchs och Vikingsbergs konstmuseer, Krapperuds konsthall och i utställningssammanhang för många konstföreningar och är representerad i Falkenbergs, ängelholms och Odenses kommuner.

Han har studerat grafisk bildframställning i Ole Larsens ateljé i Helsingborg och också studerat keramikutbildning i Helsingborg och keramisk skulptur i Lidköping för att på nittiotalet arbeta sig fram mot en allt starkare etablering med både sina separatutställningar och flitigt deltagande i samlingsutställningar.

Thomas Ackler har ett unikt bildspråk. Han hämtar sina motiv från en drömsk värld av föreställningar där allvar blandas med positiva signaler och tecken som tycks hämtade också från avlägsna kulturer. Man kan se hans bilder som musik - ett slags partitur med en mångfald av klanger som påverkar på gott och ont. Det är varma färger som byggs upp i avgränsade fält och likt en serieteckning ger repliker, symboler, fragment och figurer som samlats i egensinniga kompositioner. Bilderna utstrålar också som professor Teddy Brunius säger - "ett lekfullt behag". Målningar.

Jurybedömda utställningar:
Liljevalchs Vårsalong: 1999,2000
Vikingsbergs Vårsalong: 1991,92,94,95,96,97,99,2000,
Kullasalongen, Krapperups konsthall: 1995

Separat och Samlingsutställningar:
Landskrona konsthall,Markaryds konsthall,
Limit 53 Vikingsbergs konstmuseum 98, Limhamns kf,
Hbg:s Museum 1997,Visioner 1999 Hbg, Stadshuskuben, Falkenberg,
Landstinget: Lund, Landskrona, Eslöv.Galleri Gripen Karlstad,
Galleri Flamingo Falkenberg,Galleri Beckman Sthlm,
Galleri Kopparmöllan Hbg, Ljungby konstförening,
EKO.Eslövs kommuns kf, Odense kommun Danmark,
Ullerslev kommun, Danmark.
Samt ett flertal utställningar på konstföreningar och företag
i Södra Sverige och Danmark.

Utbildningar:
Keramisk utbildning,Hbg 1990.
Keramisk-Skulptur utbildning,Lidköping 1991-93.
Privata studier i måleri.
Grafisk bildframställning Ateljé Ole Larsen,Hbg.
Medlem i KRO.

Representerad:
Falkenbergs kommun.
Odense kommun.


Thomas Ackles was born in Helsingborg in 1960 and his artistic career has been primarily developed on the West Coast with exhibitions such as Country shoes, Falkenberg, Helsingborg, but also eg in Odense in Denmark. He has participated in numerous juried exhibitions in Liljevalch and Vikings art museums, art gallery and Krapperuds the fancy of many art associations and are represented in Falkenberg, Ängelholm and Odense municipalities.

He has studied graphic imaging of Ole Larsens studio in Helsingborg, Sweden and also studied ceramics education in Helsingborg and ceramic sculpture in Lidköping to the nineties to work towards an ever stronger establishment of both its exhibitions and frequent participation in group exhibitions.

Thomas Ackles has a unique visual language. He takes his motifs from a dreamy world of ideas where gravity is mixed with positive messages and characters that seem drawn also from distant cultures. You can see his pictures as music - a kind of musical scores with a variety of sounds that influence for good or evil. There are warm colors that are created by certain fields, like a cartoon and give speeches, symbols, figures and fragments collected in willful compositions. The images radiate also to Professor Teddy Brunius says - "a playful charm." Paintings.


Juried exhibitions:
Liljevalch Spring Salon: 1999.2000
Vikings Spring Salon: 1991,92,94,95,96,97,99,2000,
Knoll Salon, Krapperup Art Gallery: 1995

Individual and Group Exhibitions:
Landskrona Konsthall, art gallery Markaryds,
Limit 53 Viking Art Museum in 1998, Limhamns kf;
Hbgs Museum in 1997, Vision 1999 Hbg, City Hall Cube, Falkenberg,
County: Lund, Landskrona, Eslöv.Galleri Gripen Karlstad
Flamingo Falkenberg Gallery, Gallery Beckman Stockholm,
Gallery Copper mill Hbg, Ljungby, art club,
Kf EKO.Eslövs Municipality, Odense Municipality, Denmark,
Ullerslev Municipality, Denmark.
And several exhibitions of art associations and companies
in Southern Sweden and Denmark.

Training:
Ceramic education, Hbg 1990th
Ceramic Sculpture-training, Lidköping 1991-93.
Private studies in painting.
Graphic imaging studio Ole Larsen, Hbg.
Member of KRO.

Represented:
Falkenberg Municipality.
Odense Municipality.


Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.