Jonas Aldgård

Presentation av Jonas Aldgård - original

Jonas Aldgård, född i Helsingborg 1963 Död 3 Mars 2002.

Han komponerar sina målningar som sammanställningar av flata ytor med varierande mönster. I det avseendet för han vidare Gustav Klimts och Paul Klees metodiska fria bildkomponerande.

Jonas Aldgård kan på detta sätt fritt fantisera med sammanställning av lyriska erfarenheter i kontraster.

De föreställande elementen, som kan kallas för objektiva korrelat till upplevelser, fördelas efter fria associationer.

Detta har av konstkännare, som gärna använder nya ordsammanställningar, kallats för diskontinuerlig verklighet. Konstnären sammanför olika bildelement som man inte brukar se på en gång i sina vardagsupplevelser. Han skildrar också djur som ingen har sett förut. Hans lyriska bilder utstrålar lycka och glädje.

JONAS ALDGÅRD OM SITT MÅLERI

Jag har ingen planerad filosofisk mening innan jag börjar arbeta. Tanken om någon slags förmedling växer fram under arbetets gång. Endast en generell idé om komposition och färgsättning får bli startskottet för mitt arbete. Varje målning har sitt eget liv med sina egna regler. Utan skisser börjar processen, lusten och nyfikenheten blir min drivkraft. Slutresultatet får aldrig bli helt förutsägbart, det kan komma som en överraskande upptäckt, även for mig själv.

Såsom vitt och svart existerar, just därför de lever i symbios, försöker jag skapa något ur ytterligheter. Jag använder mig av geometriska former och mönster samt färgernas sinsemellan reglerade spel, kontra det impulsiva fria måleriet.

Mina bestämda planer samspelar med handens sporadiska rörelser, materialets och färgernas beskaffenhet. Slumpen alternerar med förutbestämda idéer.


Jonas Aldgård, born in Helsingborg 1963rd. Died 3 March 2002.

He composes his paintings as statements of flat surfaces with varying patterns. In that respect, he also Gustav Klimt, Paul Klee methodical free bildkomponerande.

Jonas Aldgård can thus freely fantasize with the compilation of lyrical experience in contrasts.

The figurative element, which can be called the objective correlative to the experiences shared by free association.

As a connoisseur of art, which make great use of words new positions, called discontinuous reality. The artist brings together various elements that can not usually see at once in their everyday experiences. He also portrays animals that no one has seen before. Lyrical His images exude happiness and joy.


JONAS ALDGÅRD about his painting
I have no philosophical sense planned before I start working. The idea of some kind of mediation is emerging as the work proceeds. Only a general idea of composition and color may be the start of my work. Each painting has its own life with its own rules. Without sketches begin the process, lust and curiosity will be my driving force. The end result may never be completely predictable, it may come as a surprise discovery, even to myself.

As the white and black exist, precisely because they live in symbiosis, I try to create something out of extremes. I use geometric shapes and patterns and colors with each other regulated gaming, versus the impulsive free painting.

My plans are interacting with the occasional hand movements, material and color characteristics. Chance alternates with predetermined ideas.


Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.