Bengt Lindström

» Konstverk av Bengt Lindström hos H31

Bengt Lindström föddes 1925 i Storsjö Kapell i Jämtland. Fadern var lärare och mycket intresserad av den samiska befolkningen och kulturen. Vid tre års ålder blev Bengt Lindström rotdragen, något som har påverkat honom mycket. Tidigt fick han ett intresse för gammal folktro och det mytiska.

1935 flyttade Bengt Lindström till Härnösand där han gick i skola och tog studenten 19 år gammal. Han hade då sin första utställning. 1944 flyttade han till Stockholm där han gick i Isaac Grünevalds målarskola under ett år. Därefter for han till USA.

22 år gammal kom Bengt Lindström till Paris där han gick i André Lhote´s och Fernand Légers målarskolor. Bengt Lindström målade då föreställande motiv. Han reste till Italien och Spanien och bodde en tid i S:t Tropez.

1954 hölls den första separatutställningen i Sverige på Gummessons konstsalong. Efter hand lämnade Bengt Lindström det föreställande och övergick till motiv inspirerade av det mytiska. I slutet på 50-talet kom Bengt Lindström i kontakt med många stora konstnärer bl.a. Asger Jorn i Cobragruppen.

Från mitten av 60-talet har Bengt Lindström haft utställningar, inte bara i Sverige utan även i Europa, Spanien – Frankrike – Italien, och Asien, Tokyo – Seoul. Han har även utfört stora offentliga dekorationer på bl a industrifasader, dammluckor vid kraftverk och bilar.

Bengt Lindström var bosatt i Paris från 50-talet men bodde de senaste åren i Sundsvall där han även hade sin ateljé. Han avled i sitt hem i Sundsvall den 28 januari 2008.


Bengt Lindström was born in 1925 in Chapel Storsjö in Jämtland. His father was a teacher and very interested in the Sami population and culture. At the age of three became Bengt Lindstrom rotdragen, something that has affected him much. Early he had an interest in ancient folklore and mythical.

1935 Bengt Lindstrom moved to Härnösand where he attended school and graduated from high school 19 years old. He had his first show. 1944 he moved to Stockholm where he attended Isaac Grünevalds painting school for a year. Then he went to the United States.

22 years old Bengt Lindstrom came to Paris where he attended the Andre Lhote and Fernand Legers art schools. Bengt Lindstrom then painted figurative motifs. He traveled to Italy and Spain, and lived some time in St. Tropez.

1954 was the first solo exhibition in Sweden in Gummessons Salon. Gradually, it left Bengt Lindstrom depicting and turned motifs inspired by the mythical. In the late 50th century, Bengt Lindstrom in contact with the many great artists including Asger Jorn in the Cobra group.

From the mid 60s, Bengt Lindström had exhibitions, not only in Sweden but also in Europe, Spain - France - Italy, and Asia, Tokyo - Seoul. He has also performed at major public decorations including industrial facades, sluices at power plants and cars.

Bengt Lindstrom was living in Paris from the 50th century, but lived the last years in Sundsvall where he also had his studio. He died at his home in Sundsvall on 28 January 2008.


Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.