Pablo Picasso

» Konstverk av Pablo Picasso hos H31

Pablo Picasso, 1881–1973, spansk-fransk konstnär, den moderna konstens mest inflytelserika. Picasso kom till Paris 1900; hans stil pendlade då mellan realism och symbolism i bilder med motiv från nöjeslivet. Den s.k. blå perioden (1901–04) och rosa perioden (1904–07) har betecknats efter de färgtoner som dominerade de av stark medkänsla präglade skildringarna av människor i misär och av cirkusfolk.

Målningen Flickorna i Avignon (1907) är en syntes av Picassos intryck av Cézannes måleri och av iberisk och afrikansk konst. I den målningen bröt Picasso mot principen att bilden ska ge illusion av ett kontinuerligt rum och förebådade kubismen sådan den utvecklades i hans och Braques bilder från 1908. Picasso vidareutvecklade kubismen; samtidigt visade han en klassisk strävan från ca 1917. Denna klassicism fortsatte som en linje genom hela hans verk i form av mytologiska scener

Hans 1930-talsproduktion domineras av våldsamt deformerade motiv, som i den monumentala Guernica, målad efter bombningen av staden Guernica 1937 och visad på världsutställningen i Paris samma år . Senare, 1944, gick Picasso in i det franska kommunistpartiet och gjorde bl.a. en fredsduva som blev en spridd symbol. I hans sena verk från 1950-talet och framåt dominerar parafraserna på äldre mästares verk och framställningar av konstnären och hans modell. Picasso framstår som en symbol för den moderna konsten, och det finns museer ägnade hans verk i Paris, Barcelona och Antibes. Han skrev pjäser och dikter, av vilka merparten publicerats postumt. – Far till Paloma Picasso.Pablo Picasso 1881-1973, Spanish-French painter, modern arts most influential. Picasso came to Paris in 1900, his style then oscillated between realism and symbolism in images depicting the nightlife. The so-called Blue period (1901-04) and pink period (1904-07) has been designated by the color that dominated the strong sympathy of embossed depictions of people in poverty and one of the circus people.

Painting Girls of Avignon (1907), is a synthesis of Picassos impression of Cézannes paintings and the Iberian and African art. In the painting, Picasso broke with the principle that the image will give the illusion of a continuous place and foreshadowed cubism as it developed in his pictures and Braque from 1908. Picasso also developed Cubism, while he showed a classic effort from around 1917th This classicism continued as a straight line through all his work in the form of mythological scenes

His 1930s output is dominated by violently deformed motifs, as in the monumental Guernica, painted the city after the bombing of Guernica in 1937 and shown at the World Exhibition in Paris the same year. Later, in 1944, Picasso went to the French Communist Party and did include a dove of peace which became a widespread symbol. In his late works from the 1950s onwards were dominated paraphrase the old master works and representations of the artist and his model. Picasso emerges as a symbol of modern art, and there are museums devoted his works in Paris, Barcelona and Antibes. He wrote plays and poems, most of which published posthumously. - The father of Paloma Picasso.
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.