Ulrika Hydman Wallien

» Konstverk av Ulrika Hydman Wallien hos H31

Ulrica Hydman-Vallien verk har sin egen stil och har haft det redan från första början i hennes konstnärskarriär. Redan när Ulrica var 17 år påbörjade hon sin utbildning vid Konstfack i Stockholm och vidareutbildade sig sedan i USA och Mexiko. Hon har genom sin karriär använt sig av ett stort antal uttrycksmedel, och det var först 1972 som hon blev glasformgivare vid Kosta Boda där hennes fantasi kommit till uttryck i många och varierade former. Ulricas signum har blivit det målade glaset, som varit en fenomenal succé under lång tid. Många förknippar henne framförallt med de färgglada tulpanerna i serien Tulipa som lanserades under 1990-talet. Det färgstarka, tydliga och intensiva bildpråket återkommer i allt som Ulrica skapat för Kosta Boda. Allt målas av de skickliga hantverkarna i målarstudion. Ulrica deltar där i arbetet med att studera in nya serier.

Utöver att arbeta med väl etablerade tekniker har hon varit med om att utveckla två nya tekniker som ger dekoren ett nytt och oanat djup. I Kabaletekniken (som baserar sig på den av Orrefors patenterade Graaltekniken) görs ett ämne i både över- och underfångsteknik. Man sandblästrar sedan fram ett mönster där delar av dekoren målas med emaljfärg. Sedan bränns det målade ämnet så att färgen blir värmetålig. I ett sista steg fångar man an ytterligare ett lager glas. Resultatet är en dekor med ett djup som skapats med många lager. I Juveltekniken använder man sig också av sandblästring, men här maskerar man delar av ämnet med tejp. De täckta delarna behåller sin färg. Glaset syrabehandlas sedan för att jämnas ut och målas därefter med emaljfärg som bränns in
Ulrica Hydman-Vallien works have their own style and has been there from the very outset of her artistic career. Even when Ulrica was 17 she began her training at Konstfack in Stockholm and then re-trained in the USA and Mexico. She has been through his career, used a wide range of expression, and it was not until 1972 that she was a glass designer at Kosta Boda, where her imagination finds expression in many and varied forms. Ulrica has become the hallmark of painted glass, has been a phenomenal success for a long time. Many people associate him mainly with the colorful tulips Tulipa in the series launched in the 1990s. The colorful, clear and intense bildpråket recur in everything Ulrica created for Kosta Boda. All painted by the talented artisans in painting studio. Ulrica where participating in the process of studying the new series.

In addition to working with well-established techniques, she has been involved in developing two new technologies that give the decor a new depth and unpredictably. In Kabaletekniken (based on the patented by Orrefors Graal technique) is a substance in the upper and underlay techniques. It is then sandblasted a pattern in which parts of the decoration is painted with enamels. Then burn the painted substance so that the color is heat resistant. In a final step prisoners to address an additional layer of glass. The result is a spot with a depth created with many layers. Jewel In The technique is also characterized by the use of sandblasting, but this mask is part of the substance with adhesive tape. The immersed parts retain their color. The glass acid is then treated to even out and then painted with enamel paint that is burned up.


Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.